Tổ chức

Họ Và Tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc      
CÁN BỘ QUẢN LÝ
Mã Văn Huân            20703402.000002 Sinh ngày: 10.8.1976 –  TĐ CM: ĐH –  TĐLLCT: TC – Chức vụ: Hiệu Trưởng Nam Tày      
Nguyễn Thị Hương 20703419.000020 Sinh ngày: 14.2.1971     TĐ CM: ĐHTĐ LLCT: SCChức vụ: P. Hiệu Trưởng Nữ Tày      
Hoàng Thị Huế DSCF9654 Sinh ngày12/01/1976    TĐCM:CĐTĐ LLCT: SCChức vụ: P. Hiệu Trưởng Nữ Tày      
GIÁO VIÊN            
 
Hứa Thị Nguyệt       20703425.000024 Sinh ngày:05/10/1976   TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nguyễn Tâm Thảo 20713402.000004 Sinh ngày:25/10/1982  TĐ CM: ĐH              TĐ LLCT:Chức vụ: Viên chức Nữ Tày      
Nông Thị SenABC_1609 copy Sinh ngày:12/12/1986 TĐ CM: CĐ                TĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên  Nữ Tày      
Ma Thị Tựu                 20703403.000014 Sinh ngày:22/9/1978   TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Hứa Đình Thủy          20713301.207134 Sinhngày:16/4/1979TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Hoàng Thị Quyến      20703402.000008 Sinh ngày: 12/11/1978    TĐ CM: CĐ TĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Ma Văn Tiến            20703415.000030 Sinh ngày:16/01/1975TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Nông Thị Thu Trang 20713405.000022 Sinh ngày: 31/3/1979TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Dương Thị Nội          20703415.000019 Sinh ngày 15/01/1972 TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Đồng Thị Nguyệt20703401.000026 Sinh ngày:17/4/1979TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày        
Nông Thị Thu Hiền 20713401.000003 Sinh ngày:13/6/1976TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Vũ Thị Trang06060406.472018 Sinh ngày:02/02/1986TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Nùng      
Triệu Thị Như NgọcAnh Sinh ngày:15/10/1993TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nguyễn Thị Nhàianhthe[1] Sinh ngày:18.5.1988TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nông Thị Thanh Niềm 20713415.000001 Sinh ngày:08.4.1983TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Lô Văn Thuật                 20713415.000002 Sinh ngày:11.02.1983TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Nùng      
Hà Thị Thanh Thuý      06060415.372006 Sinh ngày:26.8.1986TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nguyẽn Thị Hiềnah the 4x6 Sinh ngày:15/4/1993TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên  Nữ Tày      
Hoàng Quang Hướng    06060415.372016 Sinh ngày:13/5/1988TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Nguyễn T T Trang     20703416.000026 Sinh ngày:15/6/1978TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Hoàng Thị Hườngimage Sinh ngày:18/3/1992CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nông Thị Năm           20713301.000003 Sinh ngày:13/02/1974TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Cà Ngọc Thuyên            20703403.000025 Sinh ngày:07/02/1969TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Lường Thị Mơ DSCF6051 Sinh ngày: 21/6/1988TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Dương Thị Dịch             20703415.000023 Sinh ngày: 07/6/1977TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Dương Xuân GiápSAM_1261 Sinh ngày:24/8/1977TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Lý Thị Chung                 20703415.000022 Sinh ngày:29/9/1976TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Dao      
Nguyễn Thị Vẫy             20703415.000025 Sinh ngày:14/02/1969TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
             
Lý Thị Kim Hương06060415.372023 Sinh ngày: 30/4/1993TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Ngái      
Hoàng Thị Nghiệm      20703407.000023 Sinh ngày:09/10/1978TĐ CM: TĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Hoàng Thị Nhị IMG_0251 Sinh ngày: 26/5/1976TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Dao      
Ma Thị Bảy                     20703426.000015 Sinh ngày: 07/8/1969TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Nông Thị Đào                20703415.000013 Sinh ngày:11/5/1967TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Ma Thị Miên                  20703415.000005 Sinh ngày;16/8/1974TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
             
Hoàng Thị Xuyến         20705406.000008 Sinh ngày:03.3.1975
TĐ CM: CĐ
TĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên
Nữ Nùng      
Triệu Thị Tuyển            20713405.000023 Sinh ngày: 31/10/1982TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Tô Thị Hiến20160623_074658 Sinh ngày:21/6/1988TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
             
Phùng Thị Lộc               20703415.000028 Sinh ngày:18/01/1976TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Kinh      
Hoàng Thị Thập            20703415.000012 Sinh ngày: 04/9/1972TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nữ Tày      
Lý Thị KiềuABC_1609 copy Sinh ngày:28/6/1994TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Tày      
Hà Xuân Hoanh33 DSC_6747 copy Sinh ngày: 5/11/1986TĐ CM: CĐTĐ LLCT:Chức vụ:Giáo viên Nam Tày      
Hoàng Như Hiền  Cán bộ biệt pháiTDCM: ĐH  Nam  Tày      
NHÂN VIÊN            
Quách Thị Nết              06060415.042006 Sinh ngày: 18/12/1983TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ: Nhân viên Nữ Tày      
Ma Thị Dân06060415.090093 Sinh ngày:21.5.1985TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ : Nhân viên Nữ Tày      
Hoàng Mạnh HưngIMG_0402 Sinh ngày: 3.9.1988TĐ CM: ĐHTĐ LLCT:Chức vụ: Nhân viên Nam Tày      
Nguyễn Thị Huế Sinh ngày:02/11/1983TĐ CM: TCTĐ LLCT:Chức vụ:Nhân viên Nữ Tày      
Ma Văn Xuân 20/10/1979 Nhân viênBảo vệ Nam Tày