Thời khóa biểu năm học 2016-2017(điểm trường chính)

Tháng Mười 17, 2016 8:44 sáng
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
Thứ Buổi Tiết 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh Toán Tập đọc Thể dục Mĩ Thuật Tập đọc
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Toán Tiếng Anh Khoa học Tập đọc Thể duch Mĩ Thuật
4 Mĩ Thuật Toán Âm Nhạc Toán Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh Toán Tập đọc Khoa học
5 Toán Mĩ Thuật Toán Âm Nhạc Kể chuyện Kể chuyện Toán Khoa học Toán Toán
Chiều 1 L.Tiếng Việt L.Tiếng Việt Luyện viết Luyện đọc Đạo đức Luyện đọc Đạo đức Luyện đọc Âm Nhạc Tiếng Anh
2 TNXH L.Toán Luyện đọc Luyện Toán Luyện đọc Luyện Toán Thể dục Tiếng Anh Khoa học Âm Nhạc
3         Thủ công TNXH Địa Lý Luyện Toán Tiếng Anh Thể dục
BA Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Toán Chính tả Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu Luyện từ và câu Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục Toán Mĩ Thuật Luyện từ và câu Toán Toán Tiếng Anh
3 Toán Âm Nhạc Chính tả Chính tả TNXH Toán Toán Chính tả Thể dục Luyện từ và câu
4 Âm Nhạc Toán Kể chuyện Kể chuyện MĨ Thuật Chính tả Chính tả Lịch sử Chính tả Chính tả
Chiều 1 L.Tiếng Việt L. Tiếng Việt L.Toán Luyện viết Tiếng Anh Luyện Toán Luyện đọc L.LTVCâu Luyện đọc Luyện đọc
2 L. Toán L. Tiếng Việt L.tập làm văn TNXH Luyện Toán Tiếng Anh Luyện Toán Đạo đức Luyện Toán Luyện Toán
3 Luyện Toán L. LTVC L. LTVC Âm Nhạc Luyện Toán Tiếng Anh Lịch sử
Sáng 1 Tiếng Việt Thủ công Tập đọc Tập đọc Thể dục Luyện từ và câu Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán
2 Tiếng Việt Toán Toán Toán Tập đọc Thể dục Toán Toán Toán Tiếng Anh
3 Toán Tiếng Việt Tập viết Đạo đức Toán Toán Tập làm văn Tiếng Anh Tập làm văn Tập đọc
4 Đạo Đức Tiếng Việt Mĩ Thuật Tập viết Tập viết Thủ công Tiếng Anh Tập làm văn Khoa học Tập làm Văn
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Viết Đạo đức Luyện Toán Âm Nhạc Tiếng Anh Luyện Toán Thể dục L.TLVăn Đạo đức
2 Luyện Viết TNXH Thể dục Luyện TLV Tiếng Anh Âm Nhạc L.TLvăn L.TLVăn Đạo đứ L.LTVCâu
3 SINH HOẠT ĐỘI, SAO NHI ĐỒNG
NĂM Sáng 1 Thể dục Toán Luyện từ và câu Luyện Từ và câu Toán Toán Luyện từ và câu Toán Tiếng Anh Toán
2 Toán Thể dục Toán Toán Luyện từ và câu Chính tả Toán Luyện từ và câu Toán Tiếng Anh
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Thủ công Chính tả Chính tả TNXH Khoa học Tiếng Anh Kĩ thuật Luyện từ và câu
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Chính tả Thủ công TNXH Tập viết Tiếng Anh Kể chuyện Luyện từ và câu Kĩ Thuật
Chiều 1 L.Tiếng Việt L.Toán l.LTVC L. LTVC L. Toán Đạo đức Mĩ Thuật Kĩ thuật L.TLVăn Khoa học
2 L. Tiếng việt L. Tiếng Việt L.đọc Luyện đọc L. TLVăn Tiếng Anh Kĩ Thuật Mĩ Thuật Lịch sử L.TLVăn
3 L. Toán Mĩ thuật Thể dục L.TLVăn L.LTVCâu Khoa học Luyện viết Luyện viết
SÁU Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Thể dục Tập làm văn Toán Tập làm văn Tiếng Anh Địa Lý Tập làm Văn
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tập làm văn Tiếng Anh Thể dục Toán Tập làm văn Tập làm văn Địa Lý
3 Thủ công Đạo đức Toán Toán Toán Tập làm văn Lịch sử Toán Tiếng Anh Thể dục
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Thể dục Địa lý Toán Toán
5 Kể chuyện Âm Nhạc Kể chuyện Kể chuyện
6 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT